1. Các điều khoản được sử dụng trong thỏa thuận

Tác giả – một cá nhân (những người) có tác phẩm sáng tạo (của họ) đã tạo ra Bài viết.

Chấp nhận thỏa thuận – chấp nhận đầy đủ và vô điều kiện các điều khoản của thỏa thuận này.
Trang web – tài nguyên Internet nằm trên miền promdevelop.com
Đơn đăng ký – một yêu cầu điện tử từ Tác giả để đặt một Bài viết trên Trang web promdevelop.com
Thỏa thuận – tài liệu này (đề xuất với Tác giả) về việc đặt Bài viết trên trang web promdevelop.com
Xuất bản – đăng Bài viết trên trang web promdevelop.com
Quản trị viên – quản trị viên của trang web promdevelop.com
Bài báo – tài liệu khoa học, giáo dục, thông tin, tin tức (văn bản, hình ảnh, video) do Tác giả gửi để xuất bản trên Trang web promdevelop.com.
Dịch vụ – vị trí (xuất bản) Bài viết trên Trang web promdevelop.com dựa trên Đơn của Tác giả.

 1. Đối tượng của thỏa thuận

2.1. Theo thỏa thuận này, Tác giả cấp cho Quản trị viên quyền không độc quyền để sử dụng Bài viết.
2.2. Tác giả đảm bảo rằng anh ta có bản quyền độc quyền đối với Bài viết.
2.3. Tác giả đảm bảo rằng Bài viết trước đây chưa được chuyển nhượng cho bất kỳ ai để tái sản xuất và sử dụng vào mục đích khác.
2.4. Lãnh thổ mà việc sử dụng các quyền đối với Bài viết được phép không bị giới hạn.
2.5. Các quyền được Tác giả chuyển giao miễn phí cho Quản trị viên và việc xuất bản Bài viết trên Trang web không đòi hỏi bất kỳ khoản khấu trừ tài chính nào đối với Tác giả.
2.6. Nếu Quản trị viên quyết định từ chối xuất bản Bài viết trên Trang web, thỏa thuận này sẽ mất hiệu lực.
2.7. Quản trị viên cam kết cung cấp cho Tác giả các dịch vụ liên quan đến việc xuất bản Bài viết trên Trang web trong thời hạn của thỏa thuận.

 1. Điều khoản Dịch vụ Chung

3.1. Quản trị viên chỉ cung cấp Dịch vụ cho Tác giả theo các điều kiện sau:
3.1.1. Tác giả đã cung cấp tài liệu đáp ứng các yêu cầu để đăng bài viết trên Promdevelop và các yêu cầu của thỏa thuận này;
3.1.2. Tác giả đã chấp nhận thỏa thuận.
3.2. Nếu tài liệu do Tác giả cung cấp vi phạm các quy tắc và yêu cầu quy định trong thỏa thuận này, Ban quản trị có quyền từ chối đặt.
3.3. Tác giả cho phép vô điều kiện để in lại Bài viết trên các tài nguyên Internet khác, các trang web và trong các ấn phẩm in.
3.4. Quản trị viên không chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép dữ liệu do Tác giả cung cấp bởi các bên thứ ba. Nếu bản quyền bị xâm phạm bởi bên thứ ba, thì mọi chi phí pháp lý để đưa người vi phạm ra công lý nhằm bảo vệ quyền lợi của Tác giả sẽ hoàn toàn nằm ở Tác giả.

 1. Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1. Quản trị viên cam kết:
4.1.1. Được xuất bản Bài viết trên Trang web, trừ các trường hợp tạm ngừng và từ chối cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận.
4.2. Quản trị viên có quyền:
4.2.1. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho Tác giả vì lý do kỹ thuật, công nghệ hoặc các lý do khác cản trở việc cung cấp dịch vụ, trong khi các lý do đó bị loại bỏ.
4.2.2. Đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ cho Tác giả ngoài tòa án trong các trường hợp sau:
a) nếu Bài viết không tương ứng với chủ đề của Trang web (hoặc bất kỳ phần nào của nó), hoặc không chứa tính mới của tài liệu, hoặc tuyên bố về câu hỏi của tác phẩm không được chứng minh đầy đủ trong đó hoặc lý thuyết của nó hoặc không có ý nghĩa thực tế, hoặc tài liệu được trình bày không đủ để xuất bản độc lập, hoặc Bài báo thiết kế không đáp ứng các yêu cầu;
b) vi phạm của Tác giả đối với các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận.
4.2.3. Thực hiện các thay đổi đối với thỏa thuận bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
4.2.4. Để phân phối các tài liệu của Bài viết qua e-mail cho những người đăng ký Trang web.
4.3. Tác giả cam kết:
4.3.1. Cung cấp tài liệu phù hợp với các yêu cầu quy định trên Trang web và các yêu cầu của thỏa thuận.
4.3.2. Chấp nhận các dịch vụ do Quản trị viên cung cấp.
4.4. Tác giả có quyền:
4.4.1. Đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn việc đăng tài liệu trên Trang web.

 1. Chấp nhận thỏa thuận

5.1. Tác giả chấp nhận thỏa thuận bằng cách gửi Đơn đăng ký bài viết tới Quản trị viên Trang thông qua các biểu mẫu gửi tài liệu trên Trang web hoặc gửi email đến pv@promdevelop.ru hoặc info@promdevelop.ru về việc đăng Bài viết trên Trang web.

 1. Thời hạn và sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận

6.1. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ thời điểm được xuất bản trên Trang web và có hiệu lực cho đến khi bị Quản trị viên thu hồi.
6.2. Ban quản trị có quyền sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận hoặc thu hồi bất kỳ lúc nào tùy theo quyết định của mình.

 1. Thời hạn và sửa đổi của thỏa thuận

7.1. Sự chấp nhận thỏa thuận của Tác giả tạo ra Thỏa thuận bằng miệng của Tác giả.
7.2. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ thời điểm được Tác giả chấp nhận trên trang web và có giá trị:
a) cho đến khi xóa Bài viết khỏi Trang web;
b) cho đến khi chấm dứt thỏa thuận.
7.3. Quản trị viên đồng ý và thừa nhận rằng việc đưa ra các thay đổi đối với thỏa thuận này đồng nghĩa với việc đưa những thay đổi này vào thỏa thuận đã ký kết và hợp lệ giữa Quản trị viên.
7.4. Nếu thỏa thuận bị thu hồi bởi Quản trị viên trong thời gian hiệu lực của nó, thỏa thuận được coi là chấm dứt kể từ thời điểm thu hồi.

 1. Chấm dứt

8.1. Thỏa thuận có thể bị chấm dứt sớm:
8.1.1. Theo thỏa thuận của các Bên tại bất kỳ thời điểm nào.
8.1.2. Trên các cơ sở khác được quy định trong thỏa thuận này.
8.2. Việc chấm dứt thỏa thuận vì bất kỳ lý do gì không giải phóng được các Bên khỏi trách nhiệm pháp lý do vi phạm các điều khoản của thỏa thuận xảy ra trong thời hạn hiệu lực của nó.

 1. Trách nhiệm pháp lý

9.1. Đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận, các Bên sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành của Liên bang Nga.
9.2. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về:
a) tuân thủ các yêu cầu của luật pháp, bao gồm luật quảng cáo, bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan, về bảo hộ nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, về bảo vệ quyền của người tiêu dùng;
b) tính chính xác của thông tin do anh ta chỉ định trong quá trình tạo ra việc chấp nhận thỏa thuận.
c) nội dung của bài báo, cụ thể là: tác giả đảm bảo rằng bài viết để đăng trên Trang web không được gây hiểu lầm cho độc giả và không trái với luật pháp của Liên bang Nga.
9.3. Quản trị viên không chịu bất kỳ trách nhiệm nào theo thỏa thuận đối với:
a) bất kỳ hành động nào là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của các hành động của Tác giả;
b) bất kỳ tổn thất nào của Tác giả, bất kể Quản trị viên có thể thấy trước khả năng xảy ra tổn thất đó hay không;

c) tài liệu do Tác giả gửi để xuất bản.
9.4. Không mâu thuẫn với những điều trên, Quản trị viên được miễn trách nhiệm do vi phạm các điều khoản của thỏa thuận nếu vi phạm đó là do các trường hợp bất khả kháng (bất khả kháng), bao gồm: các hành động của cơ quan công quyền (bao gồm cả việc thông qua các hành vi pháp lý), hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, thiên tai khác, thiếu điện và / hoặc hỏng mạng máy tính, đình công, bất ổn dân sự, bạo loạn, bất kỳ trường hợp nào khác, không giới hạn ở trên, có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện thỏa thuận của Quản trị viên.

 1. Giải quyết tranh chấp

10.1. Các tranh chấp và bất đồng sẽ được các Bên giải quyết thông qua thương lượng và trong trường hợp không đạt được thỏa thuận – theo quy định của pháp luật hiện hành của Liên bang Nga.
10.2. Nếu có những bất đồng chưa được giải quyết giữa các Bên, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án tại địa điểm của Quản lý viên theo quy định của pháp luật hiện hành của Liên bang Nga.

 1. Xử lý dữ liệu cá nhân

11.1. Nếu Tác giả là một cá nhân, thì phù hợp với Nghệ thuật. 6. Luật Liên bang “Về Dữ liệu Cá nhân” số 152-FZ ngày 27 tháng 7 năm 2006 trong thời gian kể từ thời điểm ký kết thỏa thuận này và cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ của các Bên theo thỏa thuận này, Tác giả đồng ý xử lý bởi Nhà xuất bản các dữ liệu cá nhân sau đây của Tác giả: họ, tên, tên viết tắt; địa chỉ bưu điện cho thư từ; số điện thoại; e-mail để xuất bản trên Trang web; và khi công bố bài báo khoa học cần bổ sung: học vị, học vị; nơi làm việc, tên, chức vụ; nơi học, địa chỉ đặt cơ sở giáo dục, tình trạng của học sinh (sinh viên, học viên cao học, v.v.); số điện thoại nơi làm việc; số điện thoại nơi học.
11.2. Quản trị viên có quyền xử lý dữ liệu cá nhân được chỉ định để thực hiện thỏa thuận này, bao gồm cả việc thực hiện các dịch vụ thông tin và tham chiếu cho Tác giả. Xử lý dữ liệu cá nhân đề cập đến các hành động (hoạt động) với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), sử dụng, phân phối (bao gồm cả chuyển giao cho bên thứ ba), phi cá nhân hóa, ngăn chặn và tiêu hủy cá nhân dữ liệu.
11.3. Tác giả có quyền rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách gửi thông báo thích hợp cho Quản trị viên trong các trường hợp được pháp luật Liên bang Nga quy định. Khi nhận được thông báo này, Ban quản trị có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ.

 1. Các điều khoản khác

12.1. Thỏa thuận, ký kết và việc thực hiện được quy định phù hợp với pháp luật hiện hành của Liên bang Nga. Nếu tranh chấp giữa Tác giả và Quản trị viên liên quan đến thỏa thuận được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Bên.
12.2. Không mâu thuẫn với các điều khoản của thỏa thuận, Tác giả và Quản trị viên có quyền đưa ra thỏa thuận cung cấp Dịch vụ bổ sung bất kỳ lúc nào dưới dạng một văn bản song phương.
12.3. Quyết định về việc Bài báo của Tác giả sẽ được xuất bản và trong thời gian bao lâu là do Quản trị viên đưa ra. Quản trị viên không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng Bài viết của Tác giả sẽ được xuất bản. Quản trị viên có quyền xóa Bài viết và / hoặc tài khoản thành viên của Tác giả khỏi Trang web bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.
12.4. Quản trị viên có quyền chỉ định hoặc thay đổi danh mục chuyên đề của Bài viết.
12,5. Quản trị viên không đảm bảo rằng Bài viết sẽ được in lại hoặc xem bởi bất kỳ ai.
12,6. Trang web Promdevelop.com được các nhà quảng cáo hỗ trợ. Ban quản trị có quyền đặt quảng cáo trên các trang của Bài viết.
12,7. Nếu Bài viết không tuân thủ các khuyến nghị về cách viết và định dạng bài viết trên Trang Promdevelop.com, các biên tập viên của Trang có thể chỉnh sửa Bài viết để nó đáp ứng các yêu cầu của Trang.
12,8. Bằng cách gửi một Bài báo để xuất bản trên Trang web, tác giả đồng ý rằng việc xóa Bài báo khỏi trang web chỉ có thể được thực hiện theo sáng kiến ​​của ban quản trị trang web.
12,9. Mọi thông báo, tin nhắn, yêu cầu, v.v. (ngoại trừ các tài liệu phải được gửi dưới dạng bản gốc, theo luật của Liên bang Nga) được coi là đã được Tác giả nhận nếu chúng được chuyển (gửi) bởi Quản trị viên qua e-mail được chỉ định trong Ứng dụng và thông qua các kênh liên lạc khác. Các Bên thừa nhận hiệu lực pháp lý của các thông báo, tin nhắn, yêu cầu, v.v., được truyền (gửi) theo những cách đã chỉ định.
12,10. Trong trường hợp các khiếu nại được đưa ra với Quản trị viên liên quan đến việc vi phạm bản quyền độc quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba khi tạo Bài viết, hoặc liên quan đến việc Tác giả (Đồng tác giả) ký kết thỏa thuận này, Tác giả đảm nhận:

a) Ngay lập tức, khi nhận được thông báo của Quản trị viên, tiến hành các biện pháp giải quyết tranh chấp với bên thứ ba, nếu cần thiết, tiến hành tố tụng với phía Quản trị viên và thực hiện mọi hành động trong khả năng của mình để loại trừ Quản trị viên khỏi số bị đơn;

b) bồi hoàn cho Quản trị viên các chi phí pháp lý phát sinh, các chi phí và tổn thất do việc áp dụng các biện pháp bảo đảm yêu cầu và thi hành phán quyết, và các khoản tiền đã trả cho bên thứ ba do vi phạm bản quyền độc quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác, như cũng như các tổn thất khác mà Quản trị viên phải gánh chịu liên quan đến việc không thực hiện được các bảo đảm của Tác giả (Đồng tác giả) do họ cung cấp theo thỏa thuận này.

 1. Ứng dụng

Yêu cầu để đăng bài viết trên Promdevelop