Kunstmatige intelligentie: geschiedenis van ontwikkeling en vooruitzichten

Kunstmatige intelligentie: geschiedenis van ontwikkeling en vooruitzichten
Afbeelding: qs.com
11
Inhoud Delen

Het concept van kunstmatige intelligentie (AI) omvat niet alleen technologieën waarmee u intelligente machines kunt maken (inclusief computerprogramma’s).

Kunstmatige intelligentie is ook een van de gebieden van wetenschappelijk denken.

Wat is kunstmatige intelligentie?

Intelligentie is de mentale component van een persoon, die de volgende vermogens heeft:

 • aangepast;
 • leren door de accumulatie van ervaring en kennis;
 • het vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen om de omgeving te beheren.

Het intellect combineert alle mogelijkheden van een persoon om de werkelijkheid te kennen. Met behulp hiervan denkt een persoon, onthoudt nieuwe informatie, neemt de omgeving waar, enzovoort.

Big Data – alles is hier al mee doordrongen
Big Data – alles is hier al mee doordrongen

Kunstmatige intelligentie wordt begrepen als een van de gebieden van informatietechnologie, die zich bezighoudt met de studie en ontwikkeling van systemen (machines) die zijn begiftigd met de mogelijkheden van menselijke intelligentie: het vermogen om te leren, logisch redeneren, enzovoort.

Op dit moment wordt er gewerkt aan kunstmatige intelligentie door nieuwe programma’s en algoritmen te maken die problemen op dezelfde manier oplossen als een mens.

AI
Afbeelding: hso.com

Omdat de definitie van AI evolueert naarmate deze richting zich ontwikkelt, is het noodzakelijk om het AI-effect te vermelden. Het verwijst naar het effect dat kunstmatige intelligentie creëert wanneer het enige vooruitgang heeft geboekt. Als een AI bijvoorbeeld heeft geleerd om bepaalde acties uit te voeren, dan doen critici meteen mee, met het argument dat deze successen niet wijzen op de aanwezigheid van denken in de machine.

Vandaag de dag gaat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in twee onafhankelijke richtingen:

 • neurocybernetica;
 • logische benadering.

De eerste richting omvat de studie van neurale netwerken en evolutionaire informatica vanuit het oogpunt van biologie. De logische benadering omvat de ontwikkeling van systemen die intellectuele processen op hoog niveau nabootsen: denken, spraak, enzovoort.

De geschiedenis van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie

Het eerste werk op het gebied van AI begon in het midden van de vorige eeuw. Alan Turing werd de pionier van onderzoek in deze richting, hoewel bepaalde ideeën in de middeleeuwen door filosofen en wiskundigen naar voren kwamen. Met name al in het begin van de 20e eeuw werd een mechanisch apparaat geïntroduceerd dat schaakproblemen kon oplossen.

Maar deze richting werd echt gevormd door het midden van de vorige eeuw. Het verschijnen van werken over AI werd voorafgegaan door onderzoek naar de menselijke natuur, manieren om de wereld om ons heen te kennen, de mogelijkheden van het denkproces en andere gebieden. Tegen die tijd waren de eerste computers en algoritmen verschenen. Dat wil zeggen, de basis werd gelegd waarop een nieuwe onderzoeksrichting werd geboren.

Nanotechnologie – zo onzichtbaar en toch belangrijk
Nanotechnologie – zo onzichtbaar en toch belangrijk

In 1950 publiceerde Alan Turing een artikel waarin hij vragen stelde over de mogelijkheden van toekomstige machines en of ze de mens zouden kunnen overtreffen op het gebied van intelligentie. Het was deze wetenschapper die de procedure ontwikkelde die later naar hem werd genoemd: de Turing-test.

Na de publicatie van de werken van de Engelse wetenschapper verscheen nieuw onderzoek op het gebied van AI. Volgens Turing kan alleen een machine die tijdens de communicatie niet van een persoon kan worden onderscheiden, worden herkend als een denkmachine. Rond dezelfde tijd dat de rol van een wetenschapper verscheen, werd een concept geboren, de Baby Machine. Het voorzag de progressieve ontwikkeling van AI en de creatie van machines waarvan de denkprocessen eerst op het niveau van een kind worden gevormd en daarna geleidelijk verbeteren.

De term ‘kunstmatige intelligentie’ werd later geboren. In 1952 kwam een ​​groep wetenschappers, waaronder Turing, bijeen op de Amerikaanse Universiteit van Dartmund om kwesties met betrekking tot AI te bespreken. Na die bijeenkomst begon de actieve ontwikkeling van machines met kunstmatige-intelligentiemogelijkheden.

Een speciale rol bij het creëren van nieuwe technologieën op het gebied van AI werd gespeeld door de militaire afdelingen, die dit onderzoeksgebied actief financierden. Vervolgens begon het werk op het gebied van kunstmatige intelligentie grote bedrijven aan te trekken.

AI
Afbeelding: today.cofc.edu

Het moderne leven stelt onderzoekers voor complexere uitdagingen. Daarom wordt de ontwikkeling van AI uitgevoerd in fundamenteel verschillende omstandigheden, als we ze vergelijken met wat er gebeurde tijdens de periode van de opkomst van kunstmatige intelligentie. De processen van globalisering, de acties van boosdoeners in de digitale sfeer, de ontwikkeling van internet en andere problemen – dit alles stelt wetenschappers voor complexe taken, waarvan de oplossing op het gebied van AI ligt.

Relativiteitstheorie – het genie van Einstein
Relativiteitstheorie – het genie van Einstein

Ondanks de successen die de afgelopen jaren op dit gebied zijn behaald (bijvoorbeeld de opkomst van autonome technologie), nemen de stemmen van sceptici nog steeds niet af, die niet geloven in het creëren van een echt kunstmatige intelligentie en niet een zeer capabel programma. Een aantal critici vrezen dat de actieve ontwikkeling van AI binnenkort zal leiden tot een situatie waarin machines de mens volledig zullen vervangen.

Onderzoeksgebieden

Filosofen zijn nog niet tot een consensus gekomen over de aard van het menselijk intellect en wat zijn status is. In dit opzicht zijn er in wetenschappelijke werken gewijd aan AI veel ideeën die vertellen welke taken kunstmatige intelligentie oplost. Er is ook geen algemeen begrip van de vraag wat voor soort machine als intelligent kan worden beschouwd.

Vandaag de dag gaat de ontwikkeling van kunstmatige-intelligentietechnologieën in twee richtingen:

 1. Top-down (semiotisch). Het omvat de ontwikkeling van nieuwe systemen en kennisbanken die mentale processen op hoog niveau nabootsen, zoals spraak, expressie van emoties en denken.
 2. Bottom-up (biologisch). Deze benadering omvat onderzoek op het gebied van neurale netwerken, waarmee modellen van intelligent gedrag worden gecreëerd vanuit het oogpunt van biologische processen. Op basis van deze richting worden neurocomputers gemaakt.

Turing-test

De Turing-test meet het vermogen van een kunstmatige intelligentie (machine) om als een mens te denken.

In algemene zin omvat deze aanpak het creëren van AI, waarvan het gedrag niet verschilt van menselijk handelen in dezelfde, normale situaties. In feite gaat de Turing-test ervan uit dat een machine alleen intelligent zal zijn als het, wanneer ermee wordt gecommuniceerd, onmogelijk is te begrijpen wie er praat: een mechanisme of een levend persoon.

Caesar’s cipher op wacht voor IT-beveiliging
Caesar’s cipher op wacht voor IT-beveiliging

Sciencefictionboeken bieden een andere manier om de mogelijkheden van AI te beoordelen. Kunstmatige intelligentie wordt echt als het voelt en kan creëren. Deze benadering van definitie houdt in de praktijk echter geen stand. Zo ontstaan ​​er nu al machines die kunnen reageren op veranderingen in de omgeving (koude, warmte, enzovoort). Tegelijkertijd kunnen ze zich niet voelen zoals een persoon zich voelt.

Symboolbenadering

Succes bij het oplossen van problemen wordt voor een groot deel bepaald door het vermogen om flexibel met de situatie om te gaan. Machines interpreteren, in tegenstelling tot mensen, de gegevens die ze ontvangen op een uniforme manier. Daarom neemt alleen een persoon deel aan het oplossen van problemen. De machine voert bewerkingen uit op basis van geschreven algoritmen die het gebruik van verschillende abstractiemodellen uitsluiten. Het bereiken van flexibiliteit uit programma’s is mogelijk door het vergroten van de middelen die betrokken zijn bij het oplossen van problemen.

AI
Afbeelding: forbes.com

Bovenstaande nadelen zijn typerend voor de symbolische benadering die wordt gebruikt bij de ontwikkeling van AI. Met deze ontwikkelingsrichting van kunstmatige intelligentie kunt u echter nieuwe regels maken in het berekeningsproces. En de problemen die voortvloeien uit de symbolische benadering kunnen worden opgelost door logische methoden.

Logische aanpak

Deze benadering omvat het creëren van modellen die het redeneerproces nabootsen. Het is gebaseerd op de principes van logica.

Bij deze aanpak worden geen starre algoritmen gebruikt die tot een bepaald resultaat leiden.

Aanpak op basis van agenten

Het maakt gebruik van intelligente agenten. Deze benadering gaat uit van het volgende: intelligentie is een computationeel onderdeel, waarmee doelen worden bereikt. De machine speelt de rol van een intelligente agent. Ze leert de omgeving kennen met behulp van speciale sensoren en interageert ermee door middel van mechanische onderdelen.

Het internet is de grootste uitvinding van de mensheid
Het internet is de grootste uitvinding van de mensheid

De agent-based benadering richt zich op de ontwikkeling van algoritmen en methoden waarmee machines in verschillende situaties operationeel kunnen blijven.

Hybride aanpak

Deze benadering omvat de integratie van neurale en symbolische modellen, waardoor de oplossing van alle problemen in verband met de processen van denken en rekenen wordt bereikt. Neurale netwerken kunnen bijvoorbeeld de richting genereren waarin de werking van een machine beweegt. En statisch leren vormt de basis waarmee problemen worden opgelost.

AI-investeringsontwikkeling

Volgens experts van Gartner zullen aan het begin van de jaren 2020 bijna alle uitgebrachte softwareproducten gebruikmaken van kunstmatige-intelligentietechnologieën. Experts suggereren ook dat ongeveer 30% van de investeringen in de digitale sfeer op AI zal vallen.

Volgens Gartner-analisten biedt kunstmatige intelligentie nieuwe mogelijkheden voor de samenwerking tussen mens en machine. Tegelijkertijd kan het proces van menselijke verplaatsing door AI niet worden gestopt en in de toekomst versnellen.

Investeringen – blijf vermenigvuldigen
Investeringen – blijf vermenigvuldigen

PwC gelooft dat het wereldwijde bruto binnenlands product in 2030 met ongeveer 14% zal groeien als gevolg van de snelle adoptie van nieuwe technologieën. Bovendien zal ongeveer 50% van de verhoging zorgen voor een verhoging van de efficiëntie van productieprocessen. De tweede helft van de indicator zal de extra winst zijn die wordt ontvangen door AI in producten te introduceren.

In eerste instantie zullen de Verenigde Staten het effect krijgen van het gebruik van kunstmatige intelligentie, omdat dit land de beste voorwaarden heeft gecreëerd voor de werking van AI-machines. In de toekomst zullen ze worden ingehaald door China, dat de maximale winst zal halen door dergelijke technologieën in producten en hun productie te introduceren.

AI
Afbeelding: thehumancapitalhub.com
Experts van Saleforce zeggen dat AI de winstgevendheid van kleine bedrijven met ongeveer $ 1,1 biljoen zal verhogen. En het zal gebeuren in 2021. Deze indicator zal gedeeltelijk worden bereikt door de implementatie van oplossingen die door AI worden aangeboden in systemen die verantwoordelijk zijn voor de communicatie met klanten. Tegelijkertijd zal de efficiëntie van productieprocessen verbeteren door hun automatisering.

De introductie van nieuwe technologieën zal ook 800.000 extra banen opleveren. Experts merken op dat dit cijfer het wegvallen van vacatures door procesautomatisering compenseert. Analisten voorspellen op basis van een enquête onder bedrijven dat hun uitgaven voor fabrieksautomatisering tegen het begin van de jaren 2020 zullen stijgen tot ongeveer $ 46 miljard.

Blockchain – een digitale keten van informatieblokken
Blockchain – een digitale keten van informatieblokken

In Rusland wordt ook gewerkt op het gebied van AI. Al 10 jaar financiert de staat meer dan 1,3 duizend projecten op dit gebied. Bovendien gingen de meeste investeringen naar de ontwikkeling van programma’s die geen verband houden met het uitvoeren van commerciële activiteiten. Hieruit blijkt dat het Russische bedrijfsleven nog niet geïnteresseerd is in de introductie van kunstmatige intelligentietechnologieën.

In totaal werd voor deze doeleinden ongeveer 23 miljard roebel in Rusland geïnvesteerd. De omvang van overheidssubsidies is lager dan de hoeveelheid AI-financiering die andere landen aantonen. In de Verenigde Staten wordt jaarlijks zo’n 200 miljoen dollar voor deze doeleinden uitgetrokken.

Kortom, in Rusland worden middelen uit de staatsbegroting toegewezen voor de ontwikkeling van AI-technologieën, die vervolgens worden gebruikt in de transportsector, de defensie-industrie en in projecten met betrekking tot veiligheid. Deze omstandigheid geeft aan dat mensen in ons land eerder investeren in gebieden waarmee u snel een bepaald effect van de geïnvesteerde fondsen kunt behalen.

Bovenstaande studie toonde ook aan dat Rusland nu een groot potentieel heeft voor het opleiden van specialisten die betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van AI-technologieën. In de afgelopen 5 jaar zijn ongeveer 200 duizend mensen getraind op gebieden die verband houden met AI.

Vooruitzichten voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie

AI-technologieën ontwikkelen zich in de volgende richtingen:

 • problemen oplossen die AI-mogelijkheden dichter bij de mens brengen en manieren vinden om ze in het dagelijks leven te integreren;
 • ontwikkeling van een volwaardige geest, waardoor de taken waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zullen worden opgelost.

Op dit moment zijn onderzoekers gericht op het ontwikkelen van technologieën die praktische problemen oplossen. Tot nu toe zijn wetenschappers niet in de buurt gekomen van het creëren van een volwaardige kunstmatige intelligentie.

AI
Afbeelding: aitimejournal.com

Veel bedrijven ontwikkelen technologieën op het gebied van AI. “Yandex” gebruikt ze al meer dan een jaar in het werk van de zoekmachine. Sinds 2016 houdt het Russische IT-bedrijf zich bezig met onderzoek op het gebied van neurale netwerken. Deze laatste veranderen de aard van het werk van zoekmachines. In het bijzonder vergelijken neurale netwerken de door de gebruiker ingevoerde zoekopdracht met een bepaald vectorgetal dat de betekenis van de taak het best weergeeft. Met andere woorden, de zoekopdracht wordt niet uitgevoerd op het woord, maar op de essentie van de door de persoon gevraagde informatie.

Malware: hoe herken en bescherm je jezelf?
Malware: hoe herken en bescherm je jezelf?

Abbyy heeft onlangs het Compreno-systeem geïntroduceerd. Met behulp hiervan is het mogelijk om de in natuurlijke taal geschreven tekst te begrijpen. Ook andere systemen op basis van kunstmatige intelligentietechnologieën zijn relatief recent op de markt gekomen:

 1. Findo. Het systeem kan menselijke spraak herkennen en zoekt naar informatie in verschillende documenten en bestanden met behulp van complexe zoekopdrachten.
 2. Gamalon. Dit bedrijf introduceerde een systeem met de mogelijkheid om zichzelf te leren.
 3. Watson. Een IBM-computer die een groot aantal algoritmen gebruikt om naar informatie te zoeken.
 4. ViaVoice. Menselijk spraakherkenningssysteem.

Grote commerciële bedrijven gaan niet om de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie heen. Banken implementeren dergelijke technologieën actief in hun activiteiten. Met behulp van op AI gebaseerde systemen voeren ze transacties uit op beurzen, beheren ze eigendommen en voeren ze andere operaties uit.

De defensie-industrie, de geneeskunde en andere gebieden implementeren technologieën voor objectherkenning. En game-ontwikkelingsbedrijven gebruiken AI om hun volgende product te maken.

Objectherkenningstechnologieën

De afgelopen jaren werkte een groep Amerikaanse wetenschappers aan het NEIL-project, waarbij onderzoekers de computer vragen te herkennen wat er op de foto staat. Experts suggereren dat ze op deze manier een systeem kunnen creëren dat in staat is om zichzelf te leren zonder tussenkomst van buitenaf.

Darknet – aan de donkere kant van internet
Darknet – aan de donkere kant van internet

VisionLab heeft zijn LUNA-platform onthuld, dat gezichten in realtime kan herkennen uit een enorm aantal afbeeldingen en video’s. Deze technologie wordt nu gebruikt door grote banken en netwerkretailers. Met LUNA kun je de voorkeuren van mensen vergelijken en hen relevante producten en diensten aanbieden.

Het Russische bedrijf N-Tech Lab werkt aan vergelijkbare technologieën. Tegelijkertijd proberen zijn specialisten een gezichtsherkenningssysteem te creëren op basis van neurale netwerken. Volgens de laatste gegevens kan de Russische ontwikkeling de toegewezen taken beter aan dan een persoon.

Hoe beïnvloedt AI de mensheid?

Volgens Stephen Hawking zal de ontwikkeling van kunstmatige-intelligentietechnologieën in de toekomst leiden tot de dood van de mensheid. De wetenschapper merkte op dat mensen geleidelijk degraderen door de introductie van AI. En in de omstandigheden van natuurlijke evolutie, wanneer een persoon constant moet vechten om te overleven, zal dit proces onvermijdelijk tot zijn dood leiden.

AI
Afbeelding: thehumancapitalhub.com

Rusland staat positief tegenover de introductie van AI. Aleksey Kudrin zei ooit dat het gebruik van dergelijke technologieën de kosten van het onderhoud van het staatsapparaat met ongeveer 0,3% van het BBP zou verminderen. Dmitry Medvedev voorspelt het verdwijnen van een aantal beroepen door de introductie van AI. De ambtenaar benadrukte echter dat het gebruik van dergelijke technologieën zal leiden tot de snelle ontwikkeling van andere industrieën.

Globalisering: oorzaken, gevolgen, problemen, rol in de wereldeconomie
Globalisering: oorzaken, gevolgen, problemen, rol in de wereldeconomie

Volgens experts van het World Economic Forum zullen tegen het begin van de jaren 2020 ongeveer 7 miljoen mensen in de wereld hun baan verliezen door de automatisering van de productie. De introductie van AI zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot de transformatie van de economie en het verdwijnen van een aantal beroepen die verband houden met gegevensverwerking.

Experts van McKinsey zeggen dat het proces van productieautomatisering actiever zal zijn in Rusland, China en India. In deze landen zal in de nabije toekomst tot 50% van de werknemers hun baan verliezen door de introductie van AI. Hun plaats zal worden ingenomen door geautomatiseerde systemen en robots.

Volgens McKinsey zal kunstmatige intelligentie banen vervangen die handmatige arbeid en informatieverwerking met zich meebrengen: detailhandel, hotelpersoneel, enzovoort.

Halverwege deze eeuw zal volgens experts van een Amerikaans bedrijf het aantal banen wereldwijd met zo’n 50% zijn afgenomen. Mensen zullen worden vervangen door machines die soortgelijke handelingen met dezelfde of hogere efficiëntie kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd sluiten experts de optie niet uit dat deze prognose voor de opgegeven tijd wordt gerealiseerd.

Elon Musk: biografie van een man die Mars wil koloniseren
Elon Musk: biografie van een man die Mars wil koloniseren

Andere analisten wijzen op de schade die robots kunnen veroorzaken. Experts van McKinsey wijzen er bijvoorbeeld op dat robots, in tegenstelling tot mensen, geen belasting betalen. Als gevolg hiervan zal de staat door een daling van de begrotingsinkomsten de infrastructuur niet op hetzelfde niveau kunnen houden. Daarom stelde Bill Gates een nieuwe belasting op robotapparatuur voor.

AI-technologieën verhogen de efficiëntie van bedrijven door het aantal gemaakte fouten te verminderen. Bovendien kunt u hiermee de snelheid van bewerkingen verhogen tot een niveau dat niet door een persoon kan worden bereikt.